สาระสำคัญใน พ.ร.บ. การพนัน พุทธศักราช 2478


เขียนโดย กฤษฎากรณ์x สิงหามาตย์
ประกาศเมื่อ 30 ส.ค. 2559, 00:25:25
357
 เข้าชม
0
 แสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวกับการชนไก่  ในสมัยรัชการที่ 8
   แต่เดิมมาการชนไก่เป็นการเล่นพื้นบ้านพื้นเมือง ในงานประเพณีต่างๆของชาวบ้าน ต่อมาได้นิยมแพร่หลายในหมู่ขุ่นนาง ข้าราชบริพาร เจ้านายขั้นสูง ถึงพระราชา ถือว่าเป็นกีฬามาแต่โบราณ
   ต่อมากีฬาชนไก่เป็นที่นิยมกันมากไม่ได้เล่นเฉพาะงานประเพณีเท่านั้นกับเล่นกันตลอดกาลทุกวันมีการพนันขันต่อเอาแพ้ชนะกัน พวกนิยมชนไก่ไม่เป็นอันทำมาหากินได้แต่เล่นพนันไก่และก่อให้เกิดคดีอาชญากรรมขึ้นด้วย ทางคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ตามประกาศ ประธานสภาผู้แทนราษฏรลงวันที่ 20สิงหาคม 2478 น.อ. อาทิตย์ ทิพลาภา ร.น. เจ้าพระยายมราช พล .อ. เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน ตราไว้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2478 เป็นปีที่ 2 ในรัชการที่8 โดยมีสภาผู้แทนราษฏรลงมติว่า สมควรเพิ่มเติมและรวบรวม พ.ร.บ.การพนันเสียใหม่ การเล่นชนไก่จึงเป็นการพนัน ต้องขออนุญาตทางราชการเปิดการเล่นได้ กีฬาชนไก่ก็หมดไป ตาม พ.ร.บ. นี้ นั้นก็คือถ้าจะให้เป็นกีฬาก็ต้องไม่มีการพนันกัน
   สาระสำคัญใน พ.ร.บ. 2478 ที่เกี่ยวกับการชนไก่ก็มี
 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6
มาตรา 7 มาตรา 10 มาตรา 11
มาตรา 12 มาตรา 15 มาตรา 17
   บัญชี ก. ข้อที่เกี่ยวกับการชนไก่ คือ ข้อ 17. ว่าไว้ดังนี้   การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ เช่น เอามีดหรือหนามผูก หรือวางยาเบื่อเมาให้สัตว์หรือคู่ต่อสู้กัน หรือสุมไฟบนหลังเต่าให้วิ่งแข่งกัน หรือการเล่นอื่นๆ ซึ่งทรมานสัตว์ อันมีลักษณะคล้ายกับที่ว่านี้
  หมายความว่า การเล่นในข้อ 17 .บัญชี ก. นี้ห้ามอนุญาตให้เล่น ถ้าเล่นได้ต้องออกพระราชกฤษฏีกาโดยคณะรัฐบาล
  บัญชี ข. ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นชนไก่ คือ ข้อ1 ว่าไว้ดังนี้
การเล่นต่างๆ ซึ่งให้ต่อสู้หรือแข่งกัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ นอกจากที่กล่าวไว้ในหมาย 17 แห่งบัญชี ก.
หมายความว่า ตามมาตรา 4 วรรค 2 บัญชี ข. หมายเลข 1 อนุญาตให้เล่นชนไก่ได้ โดยไม่ทรมานตามข้อห้ามในบัญชี ก. ข้อ 17. คือ ไม่เอามีด เอาหนามผูกหรือต่อเดือยไก่ให้ชนกันให้ขออนุญาตรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน เล่นไก่ก็ตามที่เห็นสมควร กี่วัน วันไหนก็ได้ตั้งแต่ เวลา 7-19 น. ข้อนี้เพื่อไม่ให้ทรมานไก่ เราเล่นไก่โดยการพันหรือหุ้มเดือยไก่ไว้ (ไก่แข้ง)
  การเล่นชนไก่ ปัจจุบันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ. ศ. 2525 อนุญาต ให้เล่นได้เดือนละ2 ครั้ง คือ วันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ถ้าวันไหนตรงกับวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันพระ วันมาฆบูชาวันวิสาขบูชา ฯลฯ ก็ให้งดเล่นโดยเด็ดขาด นั่นก็คือ บ่อนวันเสาร์ วันอื่นๆ วันอาทิตย์ สัปดาห์ 1 และ 3 ของเดือน ถ้าไม่ขออนุญาตพิเศษ ก็เป็นบ่อน เถื่อนนั้นเอง
1.สาระสำคัญ ในมาตรา 4 ห้ามอนุญาตให้เล่นการพนันที่ระบุไว้ในบัญชี ก. จะเล่นได้รัฐบาลต้องออกพระราชกฤษฏีกาแก้ไข พ.ร.บ. มาตรานี้ก่อน ให้เล่นการพนันที่ระบุไว้ในบัญชี ข. ได้ แต่ต้องขออนุญาตต่อท่านรัฐมนตรี หรือเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน ให้ออกใบอนุญาตก่อนถึงจะเล่นได้
2.สาระสำคัญ ใน มาตรา 5 การจัดให้มีการชนไก่อันขัดต่อบท พ.ร.บ. นี้ ให้สันนิษฐาน ไว้ก่อนว่า  ผู้นั้นเล่นการพนัน
3.สาระสำคัญ ในมาตรา 6 ผู้ใดอยู่ในวงการเล่น อันขัดต่อ พ.ร.บ.นี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ นั้นเล่นด้วย เว้นแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริง สาธารณะ งานขัตฤกษ์ หรือ สาธาราณสาถาน
4.สาระสำคัญ ในมาตรา 7 ใบอนุญาตทุกฉบับต้องกำหนดเงื่อนไข การเล่นการพนันโดยชัดแจ้ง สถานที่ วัน เดือน ปี และกำหนด เวลา ห้ามบุคคลไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่น
5.สาระสำคัญ  ในมาตรา 10 ทรัพย์สินที่จับได้ในวงการพนัน อันขัดต่อ พ.ร.บ.  นี้ให้ริบเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ทรัพย์สินที่ไม่ได้เอาออกพนัน
6.สาระสำคัญ ในมาตรา 11 เจ้าพนักงานผู้ออกในอนุญาต มีสิทธิ์เรียกใบอนุญาตคืน เมื่อผู้รับใบอนุญาตละเมิด
7.สาระสำคัญ ในมาตรา 12 ผู้จัดให้มีการเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุญาต แล้วแต่ เล่นพลิกแพลง หรือผู้ใดเข้าเล่น ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ เว้นความผิดมาตรา 4 ทวิ จำ คุกไม่เกิน 1ปี ปรับไม่เกิน1000 บาทหรือทั้งทั้งปรับ
8.สาระสำคัญ ในมาตรา 12 ให้จ่ายสินบนแก่นำจับกึ่งหนึ่ง ของจำนวนเงินค่าปรับ
9. สาระสำคัญ ในมาตรา 17 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าหน้าที่รักษาการ (ไม่ชัดเจน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การพนันชนไก่ และกัดปลา พ.ศ.2525
   เนื่องด้วยปรากฏว่าตามชนบทส่วนใหญ่ประชาชนนิยมเล่นการชนไก่ และกัดปลามีมาแต่โบราณเป็นประเพณีในบางท้องที่ไปแล้ว กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่จะลดอบายมุขต่างๆ ลงเพื่อไม่ให้ประชาชน ลุ่มหลง มัวเมา ในการพนัน เป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรมและความยากจนของประชาชนโดยลดจำนวนบ่อนและลดวันอนุญาตเล่นการพนันชนไก่และกัดปลาให้น้อยลงแต่ยังเปิดโอกาศให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่ได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจบ้างตามสมควร ทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งรักษาความสงบเรียบร้อยและขจัดความยากจนของประชาชนด้วย
   อาศัยอำนาจตามในมาตรา ในมาตรา 17 .แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ.2525
ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2526 เป็นต้นไป
ข้อ 3. บรรดาระเบียบหรือคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในจังหวัดใดที่เคยอนุญาต ให้มีการเล่นการพนันชนไก่และกัดปลาอยู่ก่อนแล้ว หากผู้ใดรับอนุญาตเดิม ประสงค์ให้มีการจัดเล่นดังกล่าว จะต้องเสนอเรื่องราวการขออนุญาตไปยังผู้มีอำนาจ สั่งอนุมัติตามกระทรวง ฉบับตามกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2503) เดือนละครั้ง เมื่อได้รับอนุมัติแล้วพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจึงจะออกใบอนุญาตได้
ข้อ 5. การอนุญาตให้และการพนันชนไก่และกัดปลา ให้อนุญาตให้เล่นเดือนละ 2ครั้ง โดยให้เล่นเฉพาะในวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่2 และ สัปดาห์ 4 ของเดือน พร้อมกันทั่วประเทศ หากวันอาทิตย์ใดตรงกับวันสำคัญทางศาสนา ให้งดอนุญาตโดยเด็ดขาด
ข้อ 6.สถานที่เล่นจะต้องมีบริเวณกว้างขวาง มั่นไม่ขัดต่อสุขลักษณะและอนามัย
ข้อ 7. ผู้ขออนุญาตจะต้องมีถานะมั่นคงพอ เชื่อถือได้ และมีประพฤติเรียบร้อย
ข้อ 8. ในกรณีผู้ที่ได้รับอนุญาตกระทำดังต่อไปนี้ ให้มีผู้มีอำนาจอนุมัติการอนุญาตตามกระทรวง
        ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2503) มีอำนาจที่จะไม่อนุมัติการอนุญาตในคราวต่อไป เป็นครั้งคราวหรือตลอดไปก็ได้ แล้วแต่จะเห็นสมควร
ทำผิดเงื่อนไขหลังใบอนุญาต
ไม่จัดสถานที่ให้เป็นไปตามนัย ข้อ 6.
จัดให้มีการเล่นการพนันอย่างอื่นในบริเวณที่เล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลา
มีการก่อความไม่สงบเรียบร้อย เกิดขึ้นในสถานที่ หรือบริเวณที่เล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลา
มีการขายสุรา หรือดื่มสุราหรือยอมให้คนเมาสุราเข้าสถานที่ และบริเวณที่เล่นการพนันชนไก่และกัดปลา
ข้อ 9 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 4. นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ห้ามมิให้อนุมัติการอนุญาตเล่นการพนันไก่ และกัดปลาเพิ่มเติมขึ้นใหม่โดยเด็ดขาดเว้นแต่การย้ายสถานที่เล่น
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน พศ.2525

พลเอก สิทธิ จิรโรจน์
(สิทธิ จิรโรจน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


 ร่วมแสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก